LovelyCloud
Dè Digitale Tijdcapsule

GEBRUIKSVOORWAARDEN.

Het idee achter LovelyCloud
Wij helpen mensen verbinden en herinneren met behulp van een mobiele app. De app is dé digitale tijdcapsule waarmee u eenvoudig een moment opname, herinnering of persoonlijke videoboodschap vastlegt en deelt met uw dierbaren op een moment in de toekomst en op locatie. 


Gebruikersvoorwaarden
Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de LovelyCloud app (hierna “de App”) van LovelyCloud B.V. (hierna “LOVELYCLOUD B.V.”).

Als u gebruik maakt van de App, dan is belangrijk dat u weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door deelname aan de App geeft u ons toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens volgens de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen.

De App wordt beheerd door LOVELYCLOUD B.V.. Voor vragen over de App of deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met info@lovelycloud.nl


Toepasselijkheid

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App.
 2. LOVELYCLOUD B.V. kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen.
 3. Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), aanvaard u als gebruiker van de App deze Gebruiksvoorwaarden.
 4. LOVELYCLOUD B.V. mag een plaatsing van tekst of afbeelding weigeren of verwijderen. Bijvoorbeeld als deze tegen de wet ingaat, als deze discriminerend of beledigend is, als deze de privacy van anderen in gevaar brengt of als deze oproept tot strafbare feiten of ongepast is.
 5. Gebruikers die naar het redelijk oordeel van LOVELYCLOUD B.V. misbruik maken van de App worden uitgesloten van deelname.Gebruik van de App

 1. Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico.
 2. Indien de gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij voor het gebruik van de App toestemming van zijn ouder of wettelijk vertegenwoordiger te hebben. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert u dat u 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van uw ouders of wettelijk vertegenwoordiger.
 3. Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.
 4. Nadat de gebruiker de App heeft gedownload, dient de gebruiker zich te registreren via de App. Persoonsgegevens dienen altijd volledig en juist ingevuld te worden.
 5. In de app kan de gebruiker personen uitnodigen om samen herinneringen te delen op de tijdlijn in de app. Dit betekent dat ook deze personen toegang hebben tot de informatie die op de tijdlijn wordt geplaatst. Daarnaast kunnen zij zelf informatie op de tijdlijn plaatsen die vervolgens weer met andere gebruikers kan worden gedeeld.
 6. Staat er iemand herkenbaar op het beeldmateriaal dat door de gebruiker is geplaatst? Dan moet de gebruiker deze persoon zelf vragen of hij/zij het goed vindt dat het beeldmateriaal door de gebruiker wordt gebruikt. De gebruiker heeft de rechten van dit beeldmateriaal nodig. Beweert iemand daarna toch dat hij/zij de (auteurs)rechten van dit beeldmateriaal heeft? Dan is de Gebruiker hiervoor verantwoordelijk. LOVELYCLOUD B.V. behoudt zich het recht voor om in dit geval eventuele daaruit voortvloeiende schade op de Gebruiker te verhalen.
 7. Bij plaatsing van bijzondere persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, beschouwt LOVELYCLOUD B.V. deze gegevens als persoonsgegevens die kennelijk door betrokkene openbaar zijn gemaakt zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 sub e Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Aansprakelijkheid

 1. LOVELYCLOUD B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste informatie en voor eventuele (type-)fouten hierin.
 2. Wanneer de App niet juist functioneert, is LOVELYCLOUD B.V. daarvoor niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.
 3. Wanneer een inzending door problemen met de internetverbinding niet (juist) wordt geplaatst, is LOVELYCLOUD B.V. hiervoor niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.
 4. De gebruiker vrijwaart LOVELYCLOUD B.V. voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App.Beëindiging van de App en aanbrengen van wijzigingen

 1. De gebruiker kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen door de App van zijn mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren.
 2. In dat geval draagt LOVELYCLOUD B.V. er zorg voor dat de persoonsgegevens van de gebruiker worden vernietigd volgens de eisen die de wet daaraan stelt.
 3. LOVELYCLOUD B.V. kan het ter beschikking stellen van de App op ieder gewenst moment beëindigen of in het gebruik en/of de functionaliteiten van de App wijzigingen aanbrengen.Omgaan met persoonsgegevens
LovelyCloud B.V. gebruikt de persoonsgegevens voor het gebruik van de App, voor de beveiliging hiervan, om contact met u op te nemen over het gebruik van de App en voor het verstrekken van informatie over relevante producten en diensten. LOVELYCLOUD B.V. zal de persoonsgegevens niet met andere bedrijven delen. LOVELYCLOUD B.V. gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent concreet dat uw persoonsgegevens door LOVELYCLOUD B.V. op rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze worden verwerkt. Meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens leest u in ons privacy verklaring.

Toepasselijk recht

 1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de dwingendrechtelijke rechten van de gebruiker als consument.
 3. Eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.